HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE H.V. GRUNO

ARTIKEL 1.

De vereniging draagt de naam “Hengelaars Vereniging Gruno` en is gevestigd in de gemeente Groningen.

 

ARTIKEL 2.

Het verenigings- en boekjaar loopt van 15 november tot 15 november daaropvolgend.

 

ARTIKEL 3.

De leden zijn verplicht contributie te betalen waarvan de hoogte jaarlijks door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld.

 

ARTIKEL 4.

Het bestuur beslist over toelating als lid.

Bij niet toelating kan de Algemene Vergadering alsnog besluiten tot toelating.

 

ARTIKEL 5.

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

ARTIKEL 6.

Bovenstaande opzegging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten en/of huishoudelijk reglement voor het lidmaatschap gesteld te voldoen.

 

ARTIKEL 7.

Einde van het lidmaatschap:

  1. door overlijden van het lid.
  2. door opzegging vanwege het lid.

Deze opzegging dient te geschieden voor 1 oktober van een verenigingsjaar.

 

ARTIKEL 8.

Leden die niet tijdig opzeggen zijn automatisch nog een verenigingsjaar lid.

 

ARTIKEL 9.

Nieuwe leden worden in de A klasse ingedeeld, mits na overleg met het bestuur het lid aangeeft in een andere klasse te willen worden ingedeeld.

 

ARTIKEL 10.

Er wordt, waar dat wettig is toegestaan, van de wal af gevist. Het is toegestaan om in het water te staan vissen, voor zover knielaarzen dat toelaten.

Het is verboden om vanaf vaartuigen en buiten de wal uitstekende vlonders te vissen.

 

ARTIKEL 11.

Men dient zich te houden aan de wettige bepalingen voor het betreden van landerijen, bruggen, spoorbruggen, sluizen enz, tenzij door de eigenaar/ beheerder voor alle deelnemers ontheffing of vergunning is verleend.

Overal waar een bord conform artikel 461, verboden toegang voor onbevoegden, is geplaatst dient men zich aan dit verbod te houden.

 

ARTIKEL 12.

Het is verboden voor, naast of tegenover melkfabrieken, vleesverwerkende fabrieken e.d. binnen een straal van 100 meter te vissen.

 

ARTIKEL 13.

Het is verboden om rietgewassen, beplanting en/of tuinen langs de waterkant te beschadigen of te vernielen. Doorgangen via hekken dienen te allen tijde weer te worden gesloten.

 

ARTIKEL 14.

Men is verplicht voor, tijdens en na de wedstrijd zich rustig te gedragen zodat de viswedstrijd-sport  niet door onwaardig gedrag wordt geschaad.

 

ARTIKEL 15.

Het wegwerpen of achterlaten van dode vis, blikjes, plastic of ander afval is verboden.

Men kan hiervoor worden gediskwalificeerd.

 

ARTIKEL 16.

Er wordt gevist met één van te voren zelf te bepalen hengel. Is uw keuze gemaakt dan is men verplicht hier de hele wedstrijd mee uit te vissen. Alleen bij hoge uitzondering, b.v. kapotte hengel of defecte molen, mag men in overleg met het bestuur een andere hangel gebruiken.

 

ARTIKEL 17.

Bij een viswedstrijd wordt door de plaatsbepalingcommissie gekozen voor één of meerdere stopplaatsen. Men mag zich daar alleen te voet verplaatsen, met uitzondering van degene die toestemming van het bestuur heeft om zich met de auto te mogen verplaatsen.

Dit is eenmalig toegestaan binnen de dorps- en stadsgrenzen.

 

ARTIKEL 18.

De onderlinge afstand van dobber tot dobber dient minimaal vijf meter te bedragen.

Alleen in onderling overleg mag hiervan afgeweken worden.

 

ARTIKEL 19.

Tijdens viswedstrijden dient de gevangen vis aan de wettelijke maat te voldoen en wordt in leefnetten bewaard en na weging teruggezet tenzij anders is bepaald.

 

ARTIKEL 20.

Klachten over het verloop of uitslag van de wedstrijd dient men binnen een week, na de wedstrijd of bekendmaking van de uitslag, schriftelijk of telefonisch aan het bestuur te melden.

 

ARTIKEL 21.

H.V. GRUNO is niet aansprakelijk voor boetes of schade die leden veroorzaken voor tijdens of na de wedstrijd.

 

ARTIKEL 22.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.


| Hengelaars Vereniging Gruno | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | opgericht 19-02-1911 |