4de zomerwedstrijd 2022 gehouden in Franeker.
         
  Naam Aantal Punten  
1 E. Bloem 72 500  
3 H. Gooyert 40 232  
6 H. vd Molen 37 217  
2 E. Bos 40 176  
5 J. Nuver 33 147  
4 E. Jonkman 14 70  

 

  Stand na 4 wedstrijden    
  Naam Aantal Punten WED
1 E. Bloem 240 1294 4
2 E. Bos 161 731 4
3 H. Gooyert 151 719 4
6 H. vd Molen 72 384 3
5 J. Nuver 75 361 4
4 E. Jonkman 68 296 4
7 M.Koopman 28 116 1

 

 

  3de zomerwedstrijd 2022 gehouden in Bolsward
           
  Naam Aantal Punten    
1 E. Bloem 77 465    
2 H. Gooyert 64 326    
3 E. Bos 40 192    
4 J. Nuver 19 97    
5 E. Jonkman 17 69    

 

  Stand na 3 wedstrijden    
  Naam Aantal Punten WED
1 E. Bloem 168 794 3
2 E. Bos 121 555 3
3 H. Gooyert 111 487 3
4 E. Jonkman 54 226 3
5 J. Nuver 42 214 3
6 H. vd Molen 35 167 2
7 M.Koopman 28 116 1

 

  2de zomerwedstrijd 2022 gehouden in Harlingen
           
  Naam Aantal Punten    
1 E. Bos 30 154    
2 E. Bloem 34 136    
3 J. Nuver 20 106    
4 E. Jonkman 13 73    
5 H. vd Molen 9 65    
6 H. Gooyert 8 28    

 

  Stand na 2 wedstrijden    
  Naam Aantal Punten WED
1 E. Bos 81 363 2
2 E. Bloem 91 329 2
3 H. vd Molen 35 167 2
4 H. Gooyert 47 161 2
5 E. Jonkman 37 157 2
6 J. Nuver 23 117 2
7 M.Koopman 28 116 1

 

 

 

  1ste zomerwedstrijd 2022 gehouden in IJLST
         
  Naam Aantal Punten  
1 E. Bos 51 209  
2 E. Bloem 57 193  
3 H. Gooyert 39 133  
4 M.Koopman 28 116  
5 H. vd Molen 26 102  
6 E. Jonkman 24 84  
7 J. Nuver 3 11