NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

        HENGELSPORTVERENIGING GRUNO  2023

 

Punt 1

Opening om 20.02 uur

De voorzitter( interim )opent de vergadering en heet ieder welkom.

Er zijn in totaal 6 leden aanwezig.

 

Punt 2

Mededeling: Voorzitter B. Noeken is overleden en er word een minuut stilte gehouden,

ook voor alle overige leden die zijn ontvallen.

 

Punt 3

Notulen van het jaar 2019  

Zijn geen op of aanmerkingen en deze worden goedgekeurd door de vergadering.

 

Punt 4

Financieel overzicht 2019/2023

Alle aanwezige leden ontvangen een financieel overzicht. Waar nodig word deze door de penningmeester toegelicht. De vergadering gaat akkoord met het financieel overzicht.

 

Punt 5

Begroting 2023/2024

De begroting over 2023/2024 word door de penningmeester toegelicht de vergadering gaat akkoord met de begroting.

 

Punt 6

Verslag kascommissie.

De financiële administratie is door de kascommissie, bestaande uit de E.Bos en J.Nuver gecontroleerd. Er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd en J.Nuver overhandigt een door de kascommissie getekende brief met hun bevindingen.

De voorzitter vraagt aan de vergadering de penningmeester decharge te verlenen de vergadering gaat hiermee akkoord.

 

Punt 7

Bestuursverkiezing:

De leden gaan akkoord dat M.Koopman voorzitter van de club word voor 4 jaar en als secretaris. H. v d Molen (penningmeester) word gekozen voor de duur van drie jaar. Overige bestuursleden H. Gooyert voor de duur van 2 jaar en E. Bloem voor de duur van 1 jaar.

 

 

 

 

Punt 8

PAUZE

 

Punt 9

Data zomercompetitie 2024

13 april,11 mei , 8  juni, 13  juli, 10 augustus , 14 september en 12 oktober.

 

Punt 10

Contributie.

Contributie word niet verhoogd door het bestuur.

 

Punt 11

Verkiezing kascommissie :

Er waren geen aanmeldingen om een nieuwe kascommissie de kas te controleren waarop de voorzitter heeft gevraagd aan de huidige kascommissie  dit te blijven doen.

 

Punt 12

Rondvraag:

E.Jonkman : Om eerder te vertrekken

Antwoord : Dit gebeurd in overleg met de vissende leden.

 

Punt 13    

Sluiting vergadering om :  21.30 uur